Sunday, 11/04/2021 - 15:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Thần Sa

Báo cáo Tình hình công khai quản lý, sử dụng tài sản công

BÁO CÁO

Tình hình công khai quản lý, sử dụng tài sản công

 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC, ngày  29/12/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thực hiện công văn 2535/UBND –TCKH  ngày  11/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai về việc đôn đốc việc thực hiện quản lý, sử dụng và báo cáo tài sản công, trường  tiểu học Thần Sa đã thực hiện công khai tài sản công theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP bao gồm:

1- Thực hiện việc công khai tài sản công theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ- CP:

- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, cho thuê tài sản công tại cơ quan, đơn vị (Biểu mẫu công khai theo mẫu số 09a-CK/TST).

- Công khai tình hình sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức  xử lý khác đối với tài sản công tại đơn vị (Biểu mẫu công khai theo mẫu số 09b-CK/TST; mẫu số 09c-CK/TST;mẫu số 09d-CK/TST).

2- Thực hiện báo cáo kê khai tài sản công:

- Đơn vị đã cập nhật đầy đủ thông tin về tài sản của đơn vị mình trên phần mềm quản lý tài sản Nhà nước và đã điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của đơn vị mình theo bảng giá đất đai giai đoạn 2020- 2024 quy định tại Quyết định số 46/2019/QĐ- UBND ngày 20/12/2019  của UBND tỉnh Thái Nguyên.

3- Việc thực hiện kiểm kê, thanh lý, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản công: 

Nhà trường đã tiến hành kiểm kê, rà soát các tài sản cần thanh lý đúng theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị.

Nhà trường tiến hành niêm yết công khai tai sản công theo các mẫu trên tại phòng hội đồng trường, công khai tài sản công theo đúng nội dung, đúng hình thức và đúng thời gian.

Trên đây là báo cáo tình hình công khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của Trường TH Thần Sa

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện(B/c)

- Lưu VT, KT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Sinh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 04 : 45
Năm 2021 : 1.049